Bewind

Wanneer beschermingsbewind ?

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel voor mensen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën te beheren, om wat voor reden dan ook.
Dit kan een tijdelijk of eventueel permanente maatregel zijn waarmee betrokkene kan worden ontzorgd.
Daarnaast kan bewind ook worden aangevraagd en uitgesproken indien er sprake is van problematische schulden.
De beschermingsbewindvoerder vormt dan een belangrijke steunpilaar en geldt als aanspreekpunt naar instanties zoals Belastingdienst, werkgever of uitkeringsinstantie.
Ook afspraken met leveranciers van producten of diensten kunnen gemaakt worden.
De bewindvoerder werkt met u samen en staat aan uw zijde.


Deze ondersteuning kan voor iedereen noodzakelijk zijn.
Naast het feit dat niet iedereen in staat is om zijn eigen financiële administratie te regelen in een digitale samenleving kunnen ook gebeurtenissen zoals ziekte of een ongeval, echtscheiding, ontslag, faillissement of overlijden ertoe leiden dat de controle er plotseling niet meer is.
Het leven stelt dan andere prioriteiten, waarbij alle aandacht nodig is om je staande te kunnen houden en het leven weer in goede banen te geleiden.
Ook kunnen schulden geleidelijk aan of plotseling ontstaan en verergeren.  Hoe vroeger deze problemen worden onderkend en er wordt aangeklopt bij een bewindvoerder hoe beter het is.

De aanpak 

Als u denkt in aanmerking te komen voor bewind dan kan u zelf via e-mail een telefonische afspraak maken om uw situatie voor te leggen aan de bewindvoerder.
Hooge Veste staat u graag vrijblijvend te woord en kijkt in dit  intakegesprek of of bewindvoering u verder kan helpen.
Op uw beurt kan u beoordelen of er voldoende klik is voor een afspraak aan tafel.
Dat gesprek kan plaatsvinden met u en overige betrokkenen zoals partner, kinderen of hulpverlener.  Gekeken wordt of er een plan gemaakt kan worden om samen de toekomst in te gaan.

Als ook dit gesprek goed is verlopen , dan zal de bewindvoerder een aanvraag in orde maken die wordt ingediend bij de rechtbank.
De rechtbank beoordeelt de stukken en kan dan bewind instellen.

Vanaf dat moment zal Hooge Veste beginnen met het inrichten van uw persoonlijke administratie en samenwerken om te komen tot een goede stabiele situatie.
Aan de hand van een budgetplan wordt gekeken hoeveel het vrij te besteden inkomen is.
Onderzocht wordt of toeslagen, uitkeringen of andere regelingen van toepassing zijn.
Ook worden schulden in kaart gebracht en wordt gekeken hoe deze op termijn kunnen worden opgelost. 
U heeft 24 uur per dag inzage in uw eigen administratie. 


Wij kennen alle regels en voorzieningen die je kunnen helpen.
We doen dit zolang als het nodig is, want zodra je weer financieel zelfredzaam bent dan kan je zelf de draad weer oppakken.

Langdurig financieel beheer

Ook dat kan dus. Als iemand ten gevolge van lichamelijke of geestelijke omstandigheden of beperkingen blijvende ondersteuning nodig heeft dan kan Hooge Veste de financiële administratie professioneel waarnemen.
Bewindvoering maakt dan onderdeel uit van een passend pakket aan hulpverlening.
In plaats van geldzaken te laten uitvoeren door iemand binnen de familie of door vrienden geldt de bewindvoerder als een onafhankelijk deskundige, die gehouden is aan regels en richtlijnen.
Zo kan er nooit discussie ontstaan over geldzaken binnen de familie.
De bewindvoerder houdt contact met de cliënt zelf, maar dat kan ook met betrokkenen zijn zoals een mentor of familie.


Taken van een bewindvoerder

Hooge Veste helpt bij het in kaart brengen van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
Na samen haalbare doelstellingen te hebben bepaald wordt een budgetplan opgesteld.
Door dit plan goed uit te voeren en bij te sturen waar nodig, is er altijd controle over inkomsten en uitgaven.
Ook kan er in dit plan ruimte worden opgenomen voor het uitvoeren van aflossingen of sparen voor bijzondere uitgaven.

Tijdens het bewind wijzen wij je de weg in de sociale wetgeving en regelingen die er bestaan, staan in contact met leveranciers, instanties en/of schuldeisers en dragen zo bij aan het oplossen van bestaande schulden en het voorkomen van nieuwe schulden.
Als je in aanmerking komt voor toeslagen of bijzondere bijstand dan wordt dit ook door ons geregeld.
Verder controleren wij of verzekeringen voor ziektekosten, inboedel, aansprakelijkheid en eventueel uitvaartverzekering zijn geregeld.
Datzelfde geldt voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Dagelijks komen facturen binnen bij ons, worden gecontroleerd, betaald en bewaard.
Met jou worden afspraken gemaakt over beschikbaar geld voor dagelijkse uitgaven, maar ook voor grotere uitgaven die onverwachts noodzakelijk zijn.
Dat geld wordt naar een aparte bankrekening overgemaakt waar je zelf over mag beschikken, een zogenaamde leefgeldrekening.

In geval van schulden zullen wij proberen regelingen te treffen met de schuldeisers.
Als er sprake is van langdurige schulden dan zal de bewindvoerder eerst zorgen dat er een stabiele situatie ontstaat waarbij geen nieuwe schulden ontstaan.
Vanaf dat moment kunnen verschillende routes worden opgestart die uiteindelijk leiden naar een schuldenvrije toekomst.

Hooge Veste zorgt voor rust en overzicht, en we behartigen jouw belangen.Dat is Hooge Veste, zorg voor jouw financiële administratie,  een brug naar de toekomst